Inleiding

Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt de Klusvrouwen persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving. 

De AVG schrijft voor dat de Klusvrouwen inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen. 

Verantwoordelijke
De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is: 
de Klusvrouwen

Persoonsgegevens die worden verwerkt  
de Klusvrouwen verwerkt de volgende persoonsgegevens.

Algemene persoonsgegevens:
achternaam
voornamen
adres
telefoonnummer 
e-mailadres 
bankrekeningnummer
factuurnummer 

Verwerkingsgrond

de Klusvrouwen verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien: 
a.   De betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven; b.   De verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die de Klusvrouwen met betrokkene heeft gesloten;
c.   de Klusvrouwen een wettelijke verplichting dient na te komen  

Verwerkingsdoel
De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen: 

  • uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene;
  • facturatie
  • informatie over wijzigen producten en diensten 
  • marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven 
  • telefonisch contact, e-mailcontact
  • uitvoering wettelijke verplichtingen 

 Delen van persoonsgegevens met derden
de Klusvrouwen verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaarduur van persoonsgegevens
de Klusvrouwen zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen: 

Wettelijkegrondslag: de Klusvrouwen houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen. 
Marketingdoeleinden: 24 maanden
Verzenden nieuwsbrieven/of reclame: 24 maanden.
Informeren over wijzigingen van diensten: 24 maanden 

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor “marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame”. Dit kan door middel van afmelden via de link in de nieuwsbrief, of via de Klusvrouwen.net

de Klusvrouwen zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden. 

Beveiliging van de door de Klusvrouwen vastgelegde persoonsgegevens
de Klusvrouwen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de Klusvrouwen. Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal de Klusvrouwen onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. de Klusvrouwen meldt, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt de Klusvrouwen onverwijld contact op met deze betrokkenen. 

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht
U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met de Klusvrouwen, via info@deKlusvrouwen.nl

Intrekken toestemming U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie).