1. Definities
  Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden
  de Klusvrouwen: Cursusaanbieder
  Klant: partij, particulier of zakelijk die een cursus afneemt
  Prijs: de prijs voor een cursus inclusief alle bijkomende kosten en wettelijke belastingen
  Cursus: een door Klusvrouwen verzorgde cursus of workshop.
  Cursusovereenkomst: Overeenkomst tussen Klusvrouwen en klant, tevens de factuur.
 2. Toepassing algemene voorwaarden

3.1 Op alle offertes, aanbiedingen en diensten van Klusvrouwen en op alle door Klusvrouwen gesloten cursus overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.

3.2 Door inschrijving voor een cursus aanvaardt de Klant de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. Klusvrouwen wijst de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de Klant, hoe ook genaamd, uitdrukkelijk van de hand.

3.3 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Klusvrouwen en de Klant zijn overeengekomen. Onder schriftelijk wordt in de Algemene Voorwaarden mede verstaan iedere vorm van elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail of op de Website).

3.4 In de gevallen waarin de betreffende cursusovereenkomst en/of de Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal Klusvrouwen een regeling treffen naar redelijkheid.

3. Aanbod
3.1. Klusvrouwen brengt het aanbod via de website, www.deklusvrouwen.nl uit.
3.2. Het aanbod bevat een omschrijving van de cursus
3.3. Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens:

 • a. de wijze van uitvoering van de Cursus.
 • b. wanneer de Cursus start.
 • c. de voorwaarden waaronder de Cursus eventueel niet doorgaat;
 • d. de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;
 • e. de wijze van betaling;

3.4.  Deze Algemene Voorwaarden worden voorafgaand aan de cursus bekendgemaakt aan de Klant. Deze zijn terug te vinden op www.deklusvrouwen.nl

4. Annulering cursusovereenkomst.
De cursusovereenkomst kan verbroken worden door
4.1 Door overlijden van cursist, cursusgelden zal volledig terugbetaald worden.
4.2 Ziekte, indien u niet aanwezig kunt zijn op de geboekte datum kunt u in overleg deelnemen aan een cursus op een andere datum of locatie.
4.3 Bij andere opgaaf van redenen dan overlijden wordt 30 euro administratiekosten in rekening gebracht.
4.4 De administratiekosten zullen ingehouden worden op het terug te storten bedrag.

5. Verplaatsen cursus
Het staat Klusvrouwen vrij om de locatie van de cursus te verplaatsen binnen een straal van 15 km.

6. Annulering Cursus door Klusvrouwen.
Indien volgens de Klusvrouwen het aantal aanmeldingen voor een bepaalde cursusdag onvoldoende is zal de cursus geannuleerd worden.
De Klant wordt uiterlijk 2 dagen van te voren benaderd per email of telefoon of ze op een andere dag of tijdstip de cursus wil volgen.
Indien onmogelijk zal de Klant het volledig betaalde bedrag voor de cursus vergoed krijgen.

7. Betaling
Betaling voor particuliere klanten geschiedt via het betalingssysteem op de website.
Zakelijke klanten kunnen contact opnemen via email en er zal een passende offerte worden aangeboden.

8. Duur van de overeenkomst
De overeenkomst met de cursist is geldig vanaf de datum van inschrijving of acceptatie offerte tot na afloop van de cursus of workshop waarvoor men zich heeft ingeschreven of aangemeld.

9. Aansprakelijkheid
9.1 We werken tijdens de cursus voorzichtig en met respect voor elkaar. Veiligheid staat voorop. de Klusvrouwen kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele lichamelijke of materiële schade opgedaan tijdens de cursus of op het terrein van de cursus.

9.2 De aansprakelijkheid van de Klusvrouwen en van de personen die namens haar optreden, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering worden gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

9.3 Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekeraar wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van de Klusvrouwen beperkt tot een maximum van 500 euro.

9.4 Cursisten zijn zelf aansprakelijk voor eventueel door hen veroorzaakte schade aan goederen, materieel en panden van derden.

10. Huisregels

10.1. De cursist is en blijft volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar handelingen in de cursus/workshop.
10.2. De cursist zal de docent voldoende informeren over zijn/haar gezondheidstoestand, alsmede relevant gebruik van medicijnen met name medicatie die het reactievermogen beïnvloeden en hartmedicatie.
10.3. De Klusvrouwen zijn gerechtigd om een cursist die om welke reden dan het verloop van de cursus structureel belemmert, per onmiddellijk verdere deelname aan de activiteiten te ontzeggen zonder restitutie van betaalde cursusgelden.
10.4. De cursist blijft het volledige cursusgeld verschuldigd bij tussentijds besluit tot vertrek

11. Privacy
Klusvrouwen verwerkt de door de Klant verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de wet op de privacy.

12. Intellectuele kennisgeving
Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op het door Klusvrouwen verstrekte en samengestelde cursus materialen liggen bij Klusvrouwen. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Klusvrouwen.

13. Wijziging algemene voorwaarden
Het staat Klusvrouwen vrij om op elk gewenst moment de algemene voorwaarden aan te passen. Bekendmaking vindt plaats door middel van een algemene kennisgeving op de website.